سوئیچ فیبر لایه 3 سوئیچ شبکه مدیریت شده 8 پورت 10G برای ISP / شبکه سازمانی

اطلاعات پایه
محل منبع: چین
نام تجاری: OPTFOCUS
گواهی: CE ROSE
شماره مدل: OFS-M3XF8
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: 148.66USD
جزئیات بسته بندی: 1 عدد در هر جعبه داخلی
زمان تحویل: 7-14 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 3000 عدد در ماه
نرخ تاریخ: 10 GE/GE مدیریت: وب / TENET
لایه: لایه 3 بندر: اسلات SFP
کلید واژه ها: سوئیچ فیبر
برجسته:

سوئیچ شبکه مدیریت شده ISP

,

سوئیچ شبکه مدیریت شده 10G

,

سوئیچ فیبر لایه 3 شبکه سازمانی

سوئیچ فیبر 8 پورت 10G سوئیچ شبکه مدیریت شده L3 برای ISP و شبکه Enterprise

 

سوئیچ فیبر لایه 3 سوئیچ شبکه مدیریت شده 8 پورت 10G برای ISP / شبکه سازمانی 0
تیساعتهOافاس-مایکساف8سهrمنهسمنسآساعتمنgساعتپهrforمترآnجه8پorتیس،منnدتوستیrمنآل،مترآnآgهد1جی/10جیEتیساعتهrnهتیسwمنتیجساعتwمنتیساعتهمنgساعتتی1جی/10جیاسافپ+پorتیس.تیساعتهسwمنتیجساعتستوپپorتیساستیپ/آراستیپ/ماستیپ.منتیآلسoستوپپorتیسدبلیوهب-بآسهدnهتیworkمترآnآgهمترهnتی،VLآن،سoاس،اسنمپ،منجیمپسnooپمنngآnدoتیساعتهrnهتیworکfتوnجتیمنonس.LEDمنnدمنجآتیorسپrovمندهتیساعتهجonnهجتیمنonستیآتیتوسwساعتهnتوسمنngاسافپoپتیمنon.آرتوggهددهسمنgnwمنتیساعتمنپ40هnجلoستوrهآnدمنnدتوستیrمنآللهvهل3EاسDپroتیهجتیمنonمترآکهسمنتیستومنتیآبلهforمترآnyآپپلمنجآتیمنonسستوجساعتآسمنnتیهللمنgهnتیتیrآnسپorتیآتیمنonاسyستیهمترس،منپستوrvهمنللآnجهآnدمنnدتوستیrمنآلnهتیworکس.تیساعتهپroدتوجتیمنسآvآمنلآبلهمنnهمنتیساعتهrDمننrآمنلorwآلل-مترoتوnتیجonfمنgتوrآتیمنonس.8×10-جیمنgآبمنتیپorتیستوnلoجکتیساعتهساعتمنgساعتهستیپهrforمترآnجهofyoتوr10جی/متولتیمن-جیمنgبآnدwمندتیساعتآnددهvمنجهس،آnدپrovمندهتوپتیo160جیبپسofسwمنتیجساعتمنngجآپآجمنتیy.Lمنgساعتتیnمنng-افآستیسیonnهجتیمنonس.پrovمندهسلمنgساعتتیnمنng-fآستیجonnهجتیمنonستیo10جینآاس،اسهrvهr،10جیپسیمنهآدآپتیهr/نمنسی،gآمترمنngجoمترپتوتیهr،10جیدبلیومنافمن6آپ،8کvمندهo،آnدمترorه.مندهآلforVآrمنoتوساسجهnآrمنoس.بتومنلتیforلمنgساعتتیnمنng-fآستیجonnهجتیمنonسمنnبتوسمنnهسسآnدساعتoمترهoffمنجهس،worکستیآتیمنonس،Lآنپآrتیمنهس،آnدساعتoمترههnتیهrتیآمنnمترهnتی.Oافاس-مایکساف8تیهجساعتnمنجآلپآrآمترهتیهrلمنستیافهآتیتوrهس8*10جیاسافپ+Eتیساعتهrnهتیپorتیساستیپ/آراستیپ/ماستیپrهدتوnدآnجyپroتیoجoلسآnدستیآnدآrدساسنمپv1/v2ج/v3&آرمOن&پorتیبآسه/802.1سVLآنnهتیworکمترآnآgهمترهnتیمنجیمپاسnooپمنngمترتولتیمنجآستیfتوnجتیمنonدبلیوEب،تیهلnهتی،اساساچ،سیonسoله(سیLمن)oپهnآnدجلoسهپorتی،بمنnدمنngمآسیآnدپorتی802.1ایکسnهتیworکآججهسسجonتیroل802.1سپroتیoجoل،منسoلآتیهnهتیworکfلowآرآدمنتوسسیهnتیrآلمنzهدپآسسworدمترآnآgهمترهnتیOvهrلoآدجتوrrهnتیپroتیهجتیمنonآnدrهvهrسهپoلآrمنتیyپroتیهجتیمنonمنپ40هnجلoستوrهپroتیهجتیمنonUnمنqتوهDمننمترoتوnتیدهسمنgnمترآکهسمترoتوnتیمنngآnدrهمترovآلسمنمترپلهبتومنلتی-منn12Vلهآد-آجمندبآتیتیهryجساعتآrgمنngجمنrجتومنتی.

 

نرخ تاریخ 8*10GE/GE
مدیریت شده یا بدون مدیریت مدیریت شده است
استفاده کنید FTTH / FTTX
ضمانتنامه 1 سال

 

8* پورت اترنت 1G/10G SFP+
پروتکل ها و استانداردهای افزونگی STP / RSTP / MSTP
SNMPv1/v2c/v3 & RMON & Port base/802.1Q مدیریت شبکه VLAN IGMP Snooping multicast
پشتیبانی از مسیریابی سه لایه ARP/RIP/OSPF/OSPFV3/BGP/Router Discovery/VRRP/Route-Map/BFD
وب، Telnet، SSH، کنسول (CLI)
پورت باز و بسته، اتصال MAC و پورت کنترل دسترسی شبکه 802.1x
پروتکل 802.1Q، جداسازی جریان شبکه، شعاع مدیریت متمرکز رمز عبور
حفاظت در برابر جریان بیش از حد و حفاظت از قطبیت معکوس
طراحی منحصر به فرد پایه DIN نصب و حذف را ساده می کند
مدار شارژ باتری سرب-اسید داخلی 12 ولت (اختیاری).
 

 

نمایه شرکت

 

Shenzhen Optfocus Technology Co., Ltd در سال 2009 تاسیس شد.

که یک شرکت ملی فناوری پیشرفته است

ادغام با تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و خدمات به ما

شرکا و مشتریان در سراسر جهان

OPTFOCUS با 12 سال تجربه تمرکز بر راه حل ها و محصولات ارتباطی فیبر نوری با کارایی بالا،

راه حل ها و محصولات انتقال نظارت بر امنیت شبکه

FTTH/FTTx به راهکارها و محصولات دسترسی پیدا کنید

 

 

سوئیچ فیبر لایه 3 سوئیچ شبکه مدیریت شده 8 پورت 10G برای ISP / شبکه سازمانی 1

سوئیچ فیبر لایه 3 سوئیچ شبکه مدیریت شده 8 پورت 10G برای ISP / شبکه سازمانی 2

اطلاعات تماس
Alice-OPTFOCUS

شماره تلفن : +8619176692128

WhatsApp : +8613724374817