جعبه ترمینال فیبر

پیشرو چین است جعبه ختم فیبر نوری، جعبه خم شدن نوری بازار محصول