جعبه فیبر نوری

محوطه های نوری، محوطه های الکتریکی, fiber enclosure, electrical enclosures.